Το πρόγραμμα SAE (Έξυπνη Εκπαίδευση Ενηλίκων-Smart Adult Education) έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις προτεραιότητες που έχει θέσει το πρόγραμμα Erasmus+ όσων αφορά τον τομεα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σημείο-κλειδί στην προσπάθεια της κοινωνικής και εργασιακής συμπερίληψης των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση, αποτελεί η συνεχής ενδυνάμωση και επικαιροποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών -απαραίτητη προϋπόθεση για τη διευκόλυνση της μετάδοσης των αλφαβητικών (alphabetic), μαθηματικών (mathematical), ψηφιακών (digital) και εγκάρσιων (transversal) δεξιοτήτων των ίδιων των ενηλίκων. Οι επαγγελματικές δεξιότητες απαιτούν ετερογενή και καινοτόμα εργαλεία και μεθοδολογίες, τα οποία κυμαίνονται από τη δυνατότητα ανάπτυξης εξατομικευμένων στρατηγικών μάθησης μέχρι τη δυνατότητα υποστήριξης των ενηλίκων να αξιολογήσουν τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους, να προσδιορίσουν τυχόν εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχέση με τους στόχους ζωής τους, να σχεδιάσουν από κοινού πιθανές στρατηγικές για την απόκτηση ή/και περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων και να επαναπροσδιορίσουν τους εαυτούς τους.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ SAE

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παρέχει στους εκπαιδευτικούς ψηφιακά εργαλεία, ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές, καινοτόμες μεθοδολογίες μάθησης κι ένα σετ ψηφιακών εργαλείων αξιολόγησης που θα διευκολύνουν το έργο τους στην ένταξη των ενηλίκων οι οποίοι διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Στα πλαίσια του έργου, παρήχθησαν τρία παραδοτέα: η εφαρμογή WEB S.A.E. App, ο οδηγός χρήσης της εφαρμογής και η εργαλειοθήκη (αυτο)αξιολόγησης E-Assessment Toolkit S.A.E. Η εφαρμογή WEB S.A.E. App θα είναι προσβάσιμη από όλες τις προσωπικές ψηφιακές συσκευές, ιδιαίτερα από τα smartphone. Αυτά τα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς:

  • Να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της κατάρτισής τους
  • Να δημιουργήσουν ελκυστικές και δημιουργικές προτάσεις κατάρτισης
  • Να ανταλλάξουν γνώσεις και τεχνογνωσία με άλλους εκπαιδευτικούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Να αξιολογήσουν τις βασικές δεξιότητες (basic skills) και τις οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση και να τους καθοδηγήσουν στο σχεδιασμό διαδρομών ζωής που θα βελτιώσουν τα επίπεδα της κοινωνικής και εργασιακής τους ένταξης

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ SAE

Μία πλατφόρμα πολυμέσων (cross media platform), οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας και παραδείγματα του υλικού και των εργαλείων που παρήχθησαν

Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη

Εργαλειοθήκη αξιολόγησης: εργαλεία (αυτό)αξιολόγησης για τη μέτρηση των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι ενήλικες (γλωσσικές, μαθηματικές, ψηφιακές και εγκάρσιες δεξιότητες) και για ό,τι αλλαγές έχουν προκύψει έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθησιακών διαδρομών.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε συνάρτηση με τα εκπαιδευτικά τους προφίλ.
  • Καλύτερη κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, κατάρτισης και άλλων μορφών εκπαίδευσης.
  • Βελτίωση των ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης.
  • Βελτίωση των κινήτρων και της ικανοποίησης στην καθημερινή εργασία και τη δικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.